ورود | ثبت نام
پروژه های مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب

خطوط انتقال آب (آبرسانی) و شبکه توزِيع آب
کارفرما

1
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني و اصلاح و توسعه شبكه آب شرب شهر بندر خمير

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان
2
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني و اصلاح و توسعه شبكه آب شرب شهر فریمان

شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي
3
مطالعات مرحله اول طرح آبرساني و اصلاح و توسعه شبكه آب شرب شهر فرهادگرد

شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي
4
مطالعات مرحله دوم طرح آبرساني و اصلاح و توسعه شبكه آب شرب شهر فرهادگرد

شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي
5
مطالعات مرحله دوم طرح اصلاح و توسعه شبكه آب شهر طرقبه

شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي
6
مطالعه، طراحي شبكه انتقال آب و شبكه آبرساني به شهر هاي ايور و درق

شركت آب و فاضلاب استان خراسان شمالي
7
خطوط انتقال تعادلی و مخازن ذخيره شهر اسفراين

شركت آب و فاضلاب استان خراسان شمالي
8
مطالعات مرحله دوم مطالعات طرح آبرساني به پاسگاههاي مرزي

استانداري استان خراسان رضوي
9
نظارت عاليه و كارگاهي طرح آبرساني به پاسگاههاي مرزي

استانداري استان خراسان رضوي
10
طرح شناخت، اصلاح، توسعه و شبکه آبرسانی شهر اسفدن

شركت آب و فاضلاب جنوب خراسان
11
مطالعات مرحله اول طرح آبرساني و اصلاح و توسعه شبكه آب شهر اسفدن(قائنات)

شركت آب و فاضلاب جنوب خراسان
12
مطالعات مرحله دوم طرح آبرساني و اصلاح و توسعه شبكه آب شهر اسفدن(قائنات)

شركت آب و فاضلاب جنوب خراسان
13
مطالعات طرح آبرساني و اصلاح و توسعه شبكه آب شرب شهر نيمبلوك

شركت آب و فاضلاب جنوب خراسان
14
مطالعات مرحله اول طرح خط انتقال آب از سد زاوين به شهرك صنعتي زاوين

شركت شهرك هاي صنعتي استان خراسان رضوي
15
مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزيع آب پايگاه چهاردهم شكاري

پايگاه چهاردهم شكاري مشهد
16
مطالعات مرحله اول و دوم طرح خط انتقال آب به شهرك اقامتی ـ تفريحي ارغوان

شركت عمران مهندسان خراسان
17
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی به کارخانه سيمان غرب تربت جام

شركت سيمان غرب تربت جام
18
نظارت کارگاهی و عاليه طرح آبرسانی، ايستگاه پمپاژ و مخازن سلطان آباد سبزوار

شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي
19
نظارت کارگاهی و عاليه طرح آبرسانی، ايستگاه پمپاژ و مخازن ششتمد سبزوار

شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي
20
مطالعات مرحله دوم آبرسانی به روستاهای سطح استان خراسان رضوی به طول 100 کیلومتر

شركت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضويمطالعات PM و تله متری در شبکه های آب و فاضلاب
کارفرما

1
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع سيستم تله متري خطوط انتقال آب شهر مشهد - پروژه جواد الائمه (ع)

شركت آب و فاضلاب مشهد
2
مطالعات مرحله اول و دوم تله متري خطوط آبرساني شهر بيرجند

شركت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبي
3
عملیات طراحی و اجرای سیستم تله متری تاسیسات تامین آب شهر خمین به روش EPS (مشارکت پژوهاب شرق و زرین سامانه شرق)

شركت آب و فاضلاب استان مركزي
4
مطالعات مرحله اول و دوم تله‌متري كنترل از راه دور و سيستم اطلاعات جغرافياييGIS طرح آبرساني به شهر بندر تركمن
شركت آب منطقه اي استان گلستان
5
مطالعات مرحله اول و دوم تله‌متري كنترل از راه دور و سيستم اطلاعات جغرافياييGIS طرح آبرساني به شهر گميشان
شركت آب منطقه اي استان گلستان
6
مطالعات مرحله اول و دوم تله‌متري كنترل از راه دور و سيستم اطلاعات جغرافياييGIS طرح آبرساني به شهر كردكوي
شركت آب منطقه اي استان گلستان
7
مطالعات مرحله اول و دوم تله متري خطوط انتقال آب گوجگي مشهد

شركت آب و فاضلاب روستايي استان خراسان رضوي
8
نظارت عالیه و کارگاهی اجرای سامانه های سیستم تله متری تاسیسات شرکت آب و فاضلاب شهر مشهد - پروژه جواد الائمه (ع)

شركت آب و فاضلاب مشهد
9
تهیه اسناد مناقصه (طراحی، حمل، نصب، راه اندازی، تحویل و بهره برداری یکساله سیستم تله متری شهر علی آباد)

شركت آب و فاضلاب استان گلستان
10
تهیه اسناد مناقصه (طراحی، حمل، نصب، راه اندازی، تحویل و بهره برداری یکساله سیستم تله متری شهر گالیکش)

شركت آب و فاضلاب استان گلستان
11
تهیه اسناد مناقصه (طراحی، حمل، نصب، راه اندازی، تحویل و بهره برداری یکساله سیستم تله متری شهر مینودشت)

شركت آب و فاضلاب استان گلستان
12
مطالعات تله متری برای شهرهای نظرآباد، محمدشهر، و مشکین دشت - استان البرز

شركت آب و فاضلاب استان البرزشبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب
کارفرما

1
مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه جمع آوري شهرک صنعتی نوآوران - زنجان

شركت شهرك هاي صنعتي استان زنجان
2
مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه جمع آوري شهرک صنعتی خدابنده - زنجان

شركت شهرك هاي صنعتي استان زنجان
3
مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه جمع آوري شهرک صنعتی هيدج - زنجان
شركت شهرك هاي صنعتي استان زنجان
4
مطالعات مرحله اول دوم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب و خط انتقال فاضلاب شهرک و ناحيه صنعتی ابرکوه

شركت شهرك هاي صنعتي استان يزد
5
مطالعات و طراحي مرحله اول و دوم شبكه جمع آوري فاضلاب روستاي كمال آباد - قزوین

شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين
6
مطالعات و طراحي مرحله اول و دوم شبكه جمع آوري فاضلاب روستاي مشعل دار - قزوین

شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين
7
مطالعات و طراحي مرحله اول و دوم شبكه جمع آوري فاضلاب روستاي پیریوسفیان - قزوین

شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين
8
مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی كاويان

شركت شهرك هاي صنعتي استان خراسان رضوي
9
مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه جمع آوري فاضلاب شهرك صنعتي فريمان

شركت شهرك هاي صنعتي استان خراسان رضوي
10
مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه جمع آوري فاضلاب شهرك صنعتي كاشمر
شركت شهرك هاي صنعتي استان خراسان رضوي
11
مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه جمع آوري فاضلاب شهرك صنعتي توس فاز سوم
شركت شهرك هاي صنعتي استان خراسان رضوي
12
مطالعات مرحله اول و دوم طرح خط انتقال و ايستگاه پمپاژ فاضلاب شهرك فن‌آوري مشهد

شركت شهرك هاي صنعتي استان خراسان رضوي
13
مطالعات مرحلة اول و دوم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی گندمان

شركت شهرك هاي صنعتي استان چهار محال بختياري
14
مطالعات مرحلة اول و دوم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی فرخشهر

شركت شهرك هاي صنعتي استان چهار محال بختياري
15
مطالعات مرحلة اول و دوم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی فرادنبه

شركت شهرك هاي صنعتي استان چهار محال بختياري
16
مطالعات مرحلة اول و دوم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی هفشجان

شركت شهرك هاي صنعتي استان چهار محال بختياري
17
مطالعات توجیهی فاضلاب شهرهای گهرو و شلمزار - چهارمحال و بختیاری

شركت آب و فاضلاب استان چهار محال بختياري
18
مطالعات مرحله اول و دوم شبكه فاضلاب پايگاه چهاردهم شكاري مشهد

پايگاه چهاردهم شكاري مشهد
19
طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک کارکنان انتظامی خراسان
شركت تعاوني مسكن نيروي انتظامي استان خراسان رضويتصفيه خانه های فاضلاب شهری و صنعتی
کارفرما

1
مطالعات مرحله اول و دوم تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نوآوران - زنجان

شركت شهرك هاي صنعتي استان زنجان
2
مطالعات مرحله اول و دوم تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی خدابنده - زنجان

شركت شهرك هاي صنعتي استان زنجان
3
مطالعات مرحله اول و دوم تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی هيدج - زنجان

شركت شهرك هاي صنعتي استان زنجان
4
مطالعات مرحله اول و دوم تصفيه خانه فاضلاب مشترک شهرک و ناحيه صنعتی ابرکوه

شركت شهرك هاي صنعتي استان يزد
5
مطالعات و طراحي تصفيه خانه فاضلاب ناحيه صنعتي امام خميني - استان گلستان

سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان
6
مطالعات و طراحي تصفيه خانه فاضلاب ناحيه صنعتي گز غربي - استان گلستان

سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان
7
مطالعات و طراحي مرحله اول و دوم تصفيه خانه فاضلاب روستاي كمال آباد - قزوین

شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين
8
مطالعات و طراحي مرحله اول و دوم تصفيه خانه فاضلاب روستاي مشعل دار - قزوین

شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين
9
مطالعات و طراحي مرحله اول و دوم تصفيه خانه فاضلاب روستاي پيريوسفيان - قزوین

شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين
10
مطالعات مرحله اول فاضلاب شهر خلیل آباد

شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی
11
عملیات بهره برداری، راهبری و نگهداری (مدیریت) تصفیه خانه فاضلاب و عملیات بهره برداری از شبکه فاضلاب مدرن شهر جدید گلبهار

شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی
12
مطالعات مرحله دوم احداث تصفیه خانه فاضلاب محلی و استفاده از آب تصفیه شده خروجی برای آبیاری فضای سبز شهری در غرب مشهد

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد
13
تهیه و تدوین اسناد مناقصه تصفیه خانه فاضلاب شهرک توحید سبزوار و ارتقاء و بازسازی تصفیه خانه فاضلاب شهر نیشابور به روش BOT

شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی
14
مدیریت، مهندسی و ساماندهی وضعیت آب و فاضلاب مشترکین غیر متعارف شرکت آب و فاضلاب شهر مشهد

شركت آب و فاضلاب مشهد
15
مطالعات توجهی استفاده از فاضلاب تصفیه شده تصفیه خانه شهری در دست بهره برداری شهر کردکوی - استان گلستان

شرکت آب منطقه ای استان گلستان
16
مطالعات و طراحی سیستم بازچرخانی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بجنورد

شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی
17
مطالعات و طراحی کانال انتقال پساب شهرک صنعتی لیا - قزوین

شرکت شهرکهای صنعتی قزوینجمع آوری و دفع آبهای سطحی
کارفرما

1
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري و دفع آبهای سطحی شهر گرگان

شهرداري گرگان
2
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري، دفع آبهاي سطحي شهر علي آباد كتول
شهرداري علي آباد
3
مطالعات مرحله دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر بجنورد

شهرداري بجنورد
4
مطالعات مرحله دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر طبس

شهرداري طبس
5
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهر تربت حيدريه

شهرداري تربت حيدريه
6
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري و دفع آبهای سطحی شهرک وليعصر تربت حيدريه
شهرداري تربت حيدريه
7
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر گناباد

شهرداري گناباد
8
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر گرمه جاجرم

شهرداري گرمه و جاجرم
9
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر عشق آباد

شهرداري عشق آباد ( استان يزد )
10
مطالعه و طراحی شبکه جمع آوری و هدايت آبهاي سطحی شهر داريون

شهرداري داريون
11
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري آبهاي سطحي شهر شانديز

شهرداري شانديز
12
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهرک مهدی آباد

شهرداري مشهد
13
مطالعات مرحله دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي خيابانهاي بيهقي، شيخ صدوق 3 و مفتح - شهر مشهد

شهرداري مشهد
14
مطالعات  طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی محدوده کارخانه کود آلی
سازمان بازيافت و تبديل مواد
15
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری ودفع آبهای سطحی شهرک صنعتی طوس

شركت شهرك هاي صنعتي استان خراسان رضوي
16
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری آبهای سطحی شهرک صنعتی مشهد ( كلات )

شركت شهرك هاي صنعتي استان خراسان رضوي
17
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي مناطق 7 و 9 مشهد

شهرداري مشهد
18
مطالعات دفع آبهای سطحی و سیلاب سایت اداری استانداری استان گلستان

شهرداري گرگاننظارت فاضلاب

کارفرما

1
نظارت عاليه و كارگاهي تصفیه خانه فاضلاب و تهیه بانک اطلاعاتی، ساماندهی و شناسایی واحدهای آلاینده صنعتی مستقر جهت احداث پیش تصفیه در شهرک صنعتی توس - مشهد

شركت شهرك هاي صنعتي استان خراسان رضوي
2
نظارت عاليه و كارگاهي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي و ساختمان فناوري و كسب و كار شماره 2 بندر عباس - استان هرمزگان

شركت شهرك هاي صنعتي استان هرمزگان
3
نظارت عاليه و كارگاهي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي رودان - استان هرمزگان

شركت شهرك هاي صنعتي استان هرمزگان
4
نظارت عاليه و كارگاهي پروژه های فعال در شهرک صنعتی خرمدشت - قزوین

شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين
5
نظارت عاليه و كارگاهي پروژه های فعال در شهرک صنعتی حكيميه - قزوین

شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين
6
نظارت عاليه و كارگاهي پروژه های فعال در شهرک صنعتی شال - قزوین

شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين
7
نظارت عاليه و كارگاهي پروژه های فعال در شهرک صنعتی اسفرورين - قزوین

شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين
8
نظارت عاليه و كارگاهي پروژه های فعال در شهرک صنعتی کاسپین - قزوین

شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين
9
نظارت عاليه و كارگاهي پروژه های فعال در شهرک صنعتی افق ابهر - زنجان

شركت شهرك هاي صنعتي استان زنجان
10
نظارت عاليه و كارگاهي پروژه های فعال در شهرک صنعتی شريف ابهر - زنجان

شركت شهرك هاي صنعتي استان زنجان
11
نظارت عاليه و كارگاهي پروژه های فعال در شهرک صنعتی خرمدره - زنجان

شركت شهرك هاي صنعتي استان زنجان
12
نظارت عاليه و كارگاهي پروژه های فعال در شهرک صنعتی هيدج - زنجان

شركت شهرك هاي صنعتي استان زنجان
13
نظارت عاليه و كارگاهي پروژه های فعال در شهرک صنعتی خدابنده - زنجان

شركت شهرك هاي صنعتي استان زنجان
14
نظارت عاليه و كارگاهي پروژه های فعال در شهرک صنعتی طارم - زنجان

شركت شهرك هاي صنعتي استان زنجان
15
نظارت عاليه و كارگاهي پروژه های فعال در ناحيه صنعتي طارم - زنجان

شركت شهرك هاي صنعتي استان زنجان
16
نظارت عاليه و كارگاهي پروژه های فعال در شهرک صنعتی سفيدرود رشت - استان گیلان

شركت شهرك هاي صنعتي استان گيلان
17
نظارت كارگاهي اصلاح، توسعه، بازسازي شبكه فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه يك شهر مشهد ( 1388 )
شركت آب و فاضلاب مشهد
18
نظارت كارگاهي اصلاح، توسعه، بازسازي شبكه فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه دو شهر مشهد( 1388 )

شركت آب و فاضلاب مشهد
19
نظارت كارگاهي اصلاح، توسعه، بازسازي شبكه فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه يك شهر مشهد( 1389 )

شركت آب و فاضلاب مشهد
20
نظارت كارگاهي اصلاح، توسعه، بازسازي شبكه فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه یک شهر مشهد (1390)

شركت آب و فاضلاب مشهد
21
نظارت كارگاهي اصلاح، توسعه، بازسازي شبكه فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه دو شهر مشهد( 1391)

شركت آب و فاضلاب مشهد
22
نظارت عاليه و كارگاهي طرح شبکه جمع آوری فاضلاب پايگاه 14 شکاری مشهد

پايگاه چهاردهم شكاري مشهد
23
خدمات مهندسي مطالعات، طراحي و نظارت عاليه و كارگاهي بر اجراي انشعابات شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب پايگاه چهاردهم شكاري مشهد

پايگاه چهاردهم شكاري مشهد
24
نظارت عالیه و کارگاهی شبکه و تصفیه خانه فاضلاب و تهیه بانک اطلاعاتی، ساماندهی و شناسایی واحدهای آلاینده صنعتی مستقر جهت احداث پیش تصفیه در شهرک نوآوران - استان زنجان

شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان
25
نظارت بر اجرای پروژه های شهرک های صنعتی در استان کرمانشاه (شهرکهای فرامان، زاگرس، بیستون، روانسر، ثلاث، پاوه، جوانرود، اسلام آباد غرب، دالاهو، مرصاد، کنگاور، سنقر، هرسین، صحنه، قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب)

شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاهمديريت طرح پروژه های آب و فاضلاب
کارفرما

1
مديريت طرح و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب، طرح و احداث تٱسيسات تٱمين و انتقال آب، شبکه آبياري شهرک ارغوان

شركت عمران مهندسان خراسان


کلیه حق و حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور پژوهاب شرق می باشد