هیات مدیره و مدیران

 

اعضای هیئت مدیره

مدیران

مهندس احمد ضیغمی

مدیر امور آب و فاضلاب و محیط زیست


فوق لیسانس عمران - محیط زیست

دکتر محسن مغربی

مدیر امور توسعه آب و کشاورزی


دکتری عمران - آب

دکتر علی اکبر فتحی

مدیر اداری، مالی و پشتیبانی


دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار

مهندس نرگس غفاری

مدیر امور طرح و برنامه


فوق لیسانس مهندسی صنایع

مهندس شاهرخ شاهنده

مدیر امور معماری ، راه و شهرسازی ، دفتر فنی و خدمات مشترک


فوق لیسانس عمران -مکانیک خاک و پی

مهندس مهدی موسوی

سرپرست واحد آبیاری زهکشی و کشاورزی


فوق لیسانس آبیاری و زهکشی

مهندس رحمان رزمگیر

سرپرست واحد مهندسی رودخانه


فوق لیسانس عمران

مهندس سیما رحمانی

سرپرست واحد محیط زیست


لیسانس بهداشت محیط