سوابق کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری

مطالعه، طراحی و نظارت پروژه های کشاورزی، منابع طبیعی وآبخیزداری

مطالعات توسعه و احداث باغ در اراضی شیب دار در استان خراسان شمالی
مطالعات تفصیلی – اجرایی حوضه آبخیز یانبلاغ شهرستان کلاله به مساحت 16100 هکتار
مطالعات تفصیلی – اجرایی حوضه آبخیز قرناق شهرستان کلاله به مساحت 12093/3 هکتار
مطالعات تفصیلی – اجرایی آبخیزداري کال چهل فردوسبه مساحت 8000 هکتار – استان خراسان جنوبی
نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات مرمت و بازسازي قنات شهرستانهاي فریمان – تربت جام – تایباد – صالح آباد – سرخس– زاوه – رشتخوار- خواف – کلات
انجام خدمات مشاوره مورد نیاز مدیریت جهاد کشاورزي بیرجند - (نقشه برداري ، طراحی شبکه انتقال آب، متره و برآورد ، طراحی سیستمهاي آبیاري تحت فشار، نظارت کارگاهی براجراي طرح )
انجام خدمات مشاوره عملیات آب و خاك تعاونی تولید (استان خراسان جنوبی) طرح 40151002 - (نقشه برداري، طراحی، تسطیح، جاده دسترسی، دایک حفاظتی، شبکه توزیع آب)، طراحی شبکه انتقال آب و متره برآورد ، تهیه مشخصات فنی و خصوصی پیمان و تهیه اسناد ، نظارت کارگاهی
طراحی و تهیه اسناد مناقصه طرح تجهیز و نوسازي اراضی سوغات نهبندان – (طراحی، تسطیح، جاده دسترسی، دایکحفاظتی، شبکه انتقال و توزیع آب، تهیه مشخصات فنی و خصوصی پیمان و تهیه اسناد مناقصه)
بازنگري مطالعات و نظارت کارگاهی و عالیه طرح اجراي عملیات آب و خاك دشت خوشاب شهرستان سربیشه و حومه – استان خراسان جنوبی
مطالعات مرحله دوم طراحی سازه هاي پیشگیري سیل و کنترل رسوب شهرستان کردکوي- بندر گز (حوزههاي آبخیز خلیج گرگان)
مطالعات مرحله دوم طراحی سازه هاي پیشگیري سیل و کنترل رسوب شهرستان گرگان (حوزه هاي غاز محله، سرمحله و نوکنده)
نظارت کارگاهی و عالیه پروژه توسعه باغات در اراضی شیب دار و کم بازده شهرستان غلامان (اولویت اجرایی سال 95)