سوابق نقشه برداری

عملیات نقشه برداری

عملیات نقشه برداري پروژه تعیین حدحریم و بستر رودخانه هاي فلات مرکزي در استان خراسان جنوبی بطول 100 کیلومتر
عملیات نقشه برداري پروژه مطالعات تعیین حدو حریم بستر و مطالعات مرحله اول ساماندهی رودخانه هاي شهرستان لردگان – بروجن ( چهارمحال بختیاري) – بطول 42 کیلومتر
عملیات نقشه برداري پروژه مطالعات تعیین حدبستر و حریم دریاي خزر در محدوده چابکسر– گیلان –بطول 10 کیلومتر
عملیات نقشه برداري پروژه ساماندهی رودخانه پسیخان در محدوده جیرده شفت - گیلان
عملیات نقشه برداري پروژه مطالعات تعیین حدبستر و حریم تالاب بزنگان ( خراسان رضوي )
عملیات نقشه برداري بند خاکی و طرح تامین منابع آب کشاورزي جیرانسو شهرستان مانه وسملقان
عملیات نقشه برداري پروژه سد خاکی بهار میدان (استان گلستان)
عملیات نقشه برداري پروژه ترمیم و ترفیع بند انحرافی و کانال انتقال آب سد شهید دهقان
عملیات نقشه برداري پروژه طراحی سیستم آبیاري تحت فشار اراضی شرکت کشت و صنعت جوین (جغتاي) - به مساحت 1978 هکتار
عملیات نقشه برداري پروژه طراحی سیستم آبیاري تحت فشار اراضی شهرستانهاي استان خراسان رضوي - به مساحت 1900 هکتار
عملیات نقشه برداري پروژه طراحی سیستم آبیاري تحت فشار اراضی ( مشهد، تربت حیدریه، تربت جام، رشتخوار، تایباد، بجستان، جوین) - به مساحت 1000 هکتار
عملیات نقشه برداري پروژه طراحی سیستم آبیاري تحت فشار اراضی (نیشابور، جغتاي) - به مساحت 300 هکتار
عملیات نقشه برداري پروژه توسعه و احداث باغ در اراضی شیب دار در استان خراسان شمالی
عملیات نقشه برداري اراضی سوغات و خالق آباد نهبندان در سطح 416 هکتار ( استان خراسان جنوبی)
عملیات نقشه برداري روستاهاي بهلول آباد، پلند، تنگل فراز، ساریان علیا و منج شهرستان باخرز و روستاهاي بیدك ده کوشکک و نق قرسفلی شهرستان تربت جام ( استان خراسان رضوي)
عملیات نقشه برداري پروژه عملیات آب و خاكشرکتهاي سهامی زراعی استان خراسان جنوبی
عملیات نقشه برداري پروژه مطالعات، طراحی و نظارت پروژه هاي انتقال آب کشاورزي استان خراسان جنوبی
عملیات نقشه برداري پروژه عملیات آب و خاكتعاونی تولیدشهرستان بیرجند
عملیات نقشه برداري پروژه مطالعات و طراحی کانالهاي آبیاري عمومی شهرستانهاي شیروان و فاروج
عملیات نقشه برداري پروژه مطالعات و طراحی کانالهاي آبیاري عمومی شهرستانهاي بجنورد، اسفراین و شیروان ( استان خراسان شمالی)
عملیات نقشه برداري پروژه جمع آوري و دفع آبهاي سطحی منطقه 9 مشهد
عملیات نقشه برداري پروژه مطالعات دفع آبهاي سطحی و کنترل سیلاب سایت اداري استانداري استان گلستان
عملیات نقشه برداري پروژه جداسازي آب فضاي سبز از آب شرب شهر ماهیدشت
عملیات نقشه برداري پروژه مطالعات کانالهاي آبیاري شهرستان فراهان (استان مرکزي)
عملیات نقشه برداري پروژه تسطیح اراضی شرکت سنبله
عملیات نقشه برداري مسیر کانال شهر باخرز ( بطول 6/5 کیلومتر)
عملیات نقشه برداری سایت دانشگاه کوثر
عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه توپوگرافی پروژه شبکه آبیاری زهکشی پایاب سد چهچهه کلات