کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری

استفاده از سرمایه های علمی و توانمندیهای دانش آموختگان کشاورزی و منابع طبیعی و به دنبال آن ایجاد فرهنگ بهره برداری از تخصص کارشناسان در مدیریت و حفاظت از منابع پایه کشور جزو وظایف اساسی مجریان و نقش آفرینان توسعه پایدار (شرکت های مهندسین مشاور) در کشور می باشد.

عمده فعاليتها شامل مطالعات، طراحي و نظارت بر اجرا در زمينه‌هاي مختلف کشاورزي، منابع طبيعي و دامپروري بشرح ذيل مي‌باشد:

·انجام مطالعه تجهیز و نوسازی , ساماندهی و یکپارچه کردن اراضی در بخش خصوصی , دولتی و نظارت بر اجرای آن .
تهیه طرحهای شبکه های آبیاری و زهکشی داخل مزارع و باغات و نظارت بر اجرای پروژه های تجهیز و نوسازی .
تهیه طرح تسطیح و بهسازی اراضی و ارائه نقشه های اجرائی و نظارت بر اجرای طرح های مذکور.
مطالعه منابع آب ( سطحی و زیر زمینی ) و هیدرولوژی و سیل خیزی و برآورد آبدهی ( متوسط آبدهی ماهانه , فصلی و سالانه) و بر آورد ضریب جریان سیلابی و تعیین کیفیت آب و ارائه نقشه های منابع آب و ارائه پیشنهاد و روشهای تغذیه منابع آب.
مطالعات منابع اراضی و خاک و تعیین محدودیتهای منابع خاک و ارزیابی تناسب کنونی , آتی و تعیین محدودیتهای مدیریتی و برنامه ریزی و اصلاحی .
مطالعه پوشش گیاهی ( لیست فلورستیک , تیپ بندی گیاهی , تعیین تراکم , ظرفیت چرایی , وضعیت و … ) و تعیین درصد پوشش و ساختار پرورشی گیاهان و بر آورد علوفه قابل استفاده دام و تعیین ارزش اقتصادی علوفه .
بررسی فرسایش و رسوب و تحلیل آماری دبی رسوبات و ترسیم منحنی های شدت رسوبدهی و ارائه روابط ریاضی متناسب که نمایشگر رابطه بین دبی آب و مواد معلق باشد .
مطالعه فرسایش بادی و بررسی کانونهای بحران.
فرسایش بادی و انجام مطالعات مدیریت مناطق بیابانی و تعیین مناطق برداشت و محل رسوب گذاری ( فرسایش بادی ) و تعیین سرعت آستانه فرسایش بادی و جمع بندی , تجزیه و تحلیل , ارائه قابلیتها و محدودیتهای ناشی از فرسایش بادی و آبی .
مطالعه اقتصادی و اجتماعی و بررسی ویژگیهای جمعیتی و وضعیت اشتغال و مهاجرت و بررسی و تحلیل اقتصادی کشاورزی و باغداری و دامداری و کلیه فعالیتهای تولیدی و بررسی حریم رودخانه و حقابه و بررسی منافع .
طراحی عملیات بیولوژیک اعم از تنسیق مرتع, اعمال سیستم های اجرائی , ذخیره نزولات و ارائه نقشه های اجرائی .
طراحی عملیات مکانیکی اعم از تهیه پروفیل طولی و عرضی آبراهه و تعیین تعداد و نوع سازه ها و طراحی هیدرولیکی سازه ها و تهیه نقشه های اجرائی . ( تعیین حداکثر آب قابل ذخیره , تعیین عمر مخزن , حجم مفید مخزن , تراز تاج سد و برآورد ظرفیت سر ریزها و ظرفیت تخلیه کننده آب جریان آزاد و تحت فشار بر اساس اهداف ).
مطالعات تفصیلی و اجرایی حوضه های آبخیز و انجام مطالعات طراحی بندهای خاکی،سنگ و سیمان و…
مطالعات امكان سنجي
مطالعات فني و اقتصاد كشاورزي
بيوتكنولوژي
مديريت تهيه طرح وتهية طرح‌هاي جامع توسعة كشاورزي
منابع طبيعي
دامپروري
مطالعات، برنامه‌ريزي و تهيه طرح‌ها وپروژه‌ها در زمينه‌هاي: زراعت باغباني، دامداري، دامپروري، دامپزشكي، جنگل ومرتع، حفاظت خاك وآب وآبخيزداري، تثبيت شن، مكانيزاسيون، تجهيز و نوسازي مزارع
ساماندهي ويكپارچه كردن اراضي
تهيه طرح‌هاي شبكه‌هاي آبياري وزهكشي داخل مزارع و باغات
تسطيح وبهسازي اراضي
شبكه راه‌هاي بين مزارع
خاك‌شناسي واصلاح اراضي
ايجاد مجتمع‌هاي زراعي و دامي و گلخانه‌اي
توسعه عمران روستايي و عشايري
شيلات وآبزيان

مطالعه، طراحی و نظارت پروژه های کشاورزی، منابع طبیعی وآبخیزداری

مطالعات توسعه و احداث باغ در اراضی شیب دار در استان خراسان شمالی
مطالعات تفصیلی – اجرایی حوضه آبخیز یانبلاغ شهرستان کلاله به مساحت 16100 هکتار
مطالعات تفصیلی – اجرایی حوضه آبخیز قرناق شهرستان کلاله به مساحت 12093/3 هکتار
مطالعات تفصیلی – اجرایی آبخیزداري کال چهل فردوسبه مساحت 8000 هکتار – استان خراسان جنوبی
نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات مرمت و بازسازي قنات شهرستانهاي فریمان – تربت جام – تایباد – صالح آباد – سرخس– زاوه – رشتخوار- خواف – کلات
انجام خدمات مشاوره مورد نیاز مدیریت جهاد کشاورزي بیرجند - (نقشه برداري ، طراحی شبکه انتقال آب، متره و برآورد ، طراحی سیستمهاي آبیاري تحت فشار، نظارت کارگاهی براجراي طرح )
انجام خدمات مشاوره عملیات آب و خاك تعاونی تولید (استان خراسان جنوبی) طرح 40151002 - (نقشه برداري، طراحی، تسطیح، جاده دسترسی، دایک حفاظتی، شبکه توزیع آب)، طراحی شبکه انتقال آب و متره برآورد ، تهیه مشخصات فنی و خصوصی پیمان و تهیه اسناد ، نظارت کارگاهی
طراحی و تهیه اسناد مناقصه طرح تجهیز و نوسازي اراضی سوغات نهبندان – (طراحی، تسطیح، جاده دسترسی، دایکحفاظتی، شبکه انتقال و توزیع آب، تهیه مشخصات فنی و خصوصی پیمان و تهیه اسناد مناقصه)
بازنگري مطالعات و نظارت کارگاهی و عالیه طرح اجراي عملیات آب و خاك دشت خوشاب شهرستان سربیشه و حومه – استان خراسان جنوبی
مطالعات مرحله دوم طراحی سازه هاي پیشگیري سیل و کنترل رسوب شهرستان کردکوي- بندر گز (حوزههاي آبخیز خلیج گرگان)
مطالعات مرحله دوم طراحی سازه هاي پیشگیري سیل و کنترل رسوب شهرستان گرگان (حوزه هاي غاز محله، سرمحله و نوکنده)
نظارت کارگاهی و عالیه پروژه توسعه باغات در اراضی شیب دار و کم بازده شهرستان غلامان (اولویت اجرایی سال 95)