مقاوم سازی


طراحـي ساختمان هـاي مختلـف پروژههـاي تصفيه خانـه آب و فاضـلاب، ايستگاههـاي پـمپاژ، مخـازن آب، ابنيـه جنبـي و راههـاي دسترسـي انـجام مطالعـات شنـاخت، مفهومي ...

مقاوم سازي

انـجام خدمـات مطالعـات مـرحله اوّل و دوّم كليـه طرحهـاي مختلـف در زمينـه:
سـازه
معمـاري
سيـويل
ژئوتكنيـك
مقاوم سازي
مديريت بحران
مطالعـات مـراحل اوّل و دوّم؛ شامل: طراحـي ساختمانهـاي مختلـف پروژههـاي تصفيه خانـه آب و فاضـلاب، ايستگاههـاي پـمپاژ، مخـازن آب، ابنيـه جنبـي و راههـاي دسترسـي
مجمـوعه كارهـاي فـوق در 3 گـروه تخصصـي سـازه، معمـاري و سيـويل انـجام مي پذيـرد.

سـازه

انـجام مطالعـات اوليـه آناليـز طراحـي واحدهـاي مختلـف؛ نظيـر:
- ساختمانهـاي فرآينـدي تصفيه خانه هـاي آب و فاضلاب
ـ مخـازن زمينـي و هوايـي ذخيره آب
ـ آدمروهـاي بتنـي
ـ حـوضچه شيـرآلات، ترانشه هـا، پشتبندهـا، ساختمـان اداري، مسكونـي و نگهبانـي، انـبار و تعميـرگاه و...

معمـاري

طـراحي اوليـه و نهايـي ساختمانهـا
جانمايـي اوليـه واحدهـاي فوق الـذكر

سيـويل و ژئوتكنيـك

بـررسي مطالعـات ژئوتكنيـك
جانمايـي سـايت
طـراحي سيستـم دفـع آبهـاي سطحـي و زهكشـي
طـراحي راههـاي دستـرسي و ابنيـه جنبـي؛ نظيـر: پـل، آبرو، آبنمـا، ديوارهـاي حائـل

مقاوم سازی

زمين لرزه با توجه به گستردگي و توسعه عملكرد آن در زماني كوتاه تمامي سازه ها و تاسيسات و ساختارهاي موجود روي زمين و مدفون در آن را مورد تهاجم قرار مي دهد. بروز زلزله و اختلال در خدمت رساني شبكه شريان هاي حياتي منجمله مخازن مي تواند باعث تشديد خسارت هاي ثانويه بعدي مانند آتش سوزي ها، قطع ارتباطات، انفجار، توقف خدمات درماني و بهداشتي و نيز گسترش بيماري هاي واگير در مراكز جمعيتي، صنايع و اماكن در معرض آسيب احتمالي شود. پيامدهاي ناشي از آسيب ديدن اين مخازن واجزاء وابسته را مي توان در پنج جنبه مختلف به شرح زير خلاصه نمود:
- قطع خدمات آبرساني به صنايع، مراكز جمعيتي شهرها و نواحي تحت پوشش
- وقفه در فعاليت هاي انساني و اختلال در چرخه زندگي پس از وقوع حادثه در مناطق تحت پوشش طرح آبرساني
- تشديد خطرهاي ثانويه و بعدي مانند آتش سوزي ها و شيوع بيماري در نواحي تحت پوشش طرح آبرساني
- خسارت هاي مالي مستقيم به مراكز جمعيتي و تاسيسات واقع در پايين دست نقاط خسارت ديده بر اثر آب بردگي و آب گرفتگي ايستگاه هاي پمپاژ و تاسيسات
- تهديد ايمني جامعه در سطح كلان در اين ميان شريانهاي حياتي مدفون به دلايل زير از اهميت خاصي در پايداري عملکرد حين زلزله و بعد وقوع بحران برخوردارند:
- گستره طولي وسيعي که بر روي زمين در بر مي گيرند.
- مدفون بودن اکثر آنها و تشديد مقدار نيروي وارد شده در زلزله
- عدم سرکشي و بهسازي مداوم بدليل عدم دسترسي
- هزينه بربودن راهکارهاي بهسازي لرزه اي

روند مطالعات مقاوم سازی

1- مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک
2- تحليل خطر زلزله و تعيين طيف طرح
3- تهيه ي نقشه های وضع موجود
4- انجام آزمایشات و تعيين پيكر بندي سازه
5- بررسی نتایج آزمایشات
6- مدل سازی
7- بارگذاری
8 – تعریف مقاطع و تعیین ظرفیت خمشی و برشی مقاطع
9- تهیه گزارش کمی