نقشه برداری

نقشه برداري زميني

تهيه نقشه هاي توپوگرافي

بنا به تعريف نقشه برداري علم اندازه گيری دقيق و تعيين موقعيت نسبی عوارض روی سطح زمين مي باشد. در اين علم با استفاده از تجهيزات اندازه گيري كميتهاي هندسي همانند طول، زاويه، اختلاف ارتفاع و ... مختصات نقاط روي عوارض زمين محاسبه و شكل آنها بصورت نقشه هاي مختلف با كاربري متفاوت ترسيم مي گردد. يكي از انواع اين نقشه ها، نقشه هاي توپوگرافي مي باشد. در اين نقشه ها، شكل فيزيكي و موقعيت جغرافيايي عوارض سطح زمين نشان داده مي شود. از مقياس هاي مختلف اين نقشه ها، به عنوان نقشه هاي پايه در مطالعات مهندسي استفاده مي گردد.
روند تهيه نقشه هاي توپوگرافي در مقياس هاي مختلف شامل مراحل مطالعه و شناسايي، طراحي شبكه مسطحاتي و ارتفاعي مبنايي ،ساخت نقاط شبكه مبنايي اتصال شبكه مبنايي به شبكه سراسري ارتفاعي و مسطحاتي مبنايي كشور ،انجام مشاهدات ميداني به منظور تهيه اطلاعات مورد نياز نقشه هاي توپوگرافي در مقياس مورد نظر، پردازش مشاهدات، محاسبات و...، ترسيم نقشه هاي توپوگرافي، كنترل كيفي، GIS Ready كردن نقشه هاي ترسيمي ميباشد. بخش نقشه برداري، ميکروژئودزي و هيدروگرافي پژوهاب شرق متناسب با نياز کارفرما ،دامنه وسيعي از نقشه هاي توپوگرافي نظير نقشه هاي شهري، خطوط انتقال آب (كانال- زهكش – خط لوله – تونل)، مخازن سدها ، ساختگاه سدها، شبكه هاي آبياري و زهكشي اراضي پاياب سدها، اراضي آبياري و زهكشي مسير سامانه انتقال آب، پهنه بندي و سامانـدهي رودخانه ها، پروفـيل طولي و مقاطـع عرضي از مـسير رودخانه ها، پروفـيل طولي و عـرضي از محل سازه ها (سد، پل، كالورت، بند، . . . ) را تهيه مينمايد.

تهيه نقشه هاي كاداستر

عموماٌ محدوده مجاور رودخانه ها، پايين دست سدها، شامل اراضي زراعي و غير زراعي و همچنين مستحدثات اعم از روستاها و سكونتگاه ها مي باشد. تهيه نقشه از اراضي و مستحدثات موجود در اين محدوده ها و جمع آوري اطلاعات توصيفي اراضي نظير نوع کشت، نوع آبياري و... و اطلاعات مالکين آنها جهت برآورد هزينه خسارت مخزن و برنامه ريزي جهت تجميع اسناد و تملك آن ها اجتناب ناپذير است. به منظورنمايش و ذخيره كليه اين اطلاعات شامل مرزها و مالكيت ها، نقشه هاي رقومي كاداستر تهيه ميگردد. در اين راستا اطلاعات توصيفي مربوط به هر قطعه، جمع آوري و در محيط GIS بصورت پايگاه داده ذخيره مي گردد. در انجام عمليات تهيه نقشه هاي كاداستر اراضي و مستحدثات، لازم است روشها و دقت هاي مورد لزوم مدنظر قرار گيرد و مالكيت ها به تائيد شوراهاي اسلامي روستاها برسد.

تهيه نقشه هاي هيدروگرافي

هيدروگرافي بعنوان يکي از گرايشهاي نقشه برداری به تهيه نقشه و داده های مکانی از ژرفای آبها و درياها ميپردازد. بطور ويژه تمامی فعاليتهای تهيه نقشه از عمق دريا، اقيانوس، درياچه های طبيعی و سدها و همچنين رودخانه ها در حيطه تخصصی دانش هيدروگرافي قرار ميگيرد. اندازه گيری های مورد نظر در عمليات هيدروگرافي شامل اندازه گيری عمق، کشند يا جزر و مد، جريان، جنس بستر، موقعيت عوارض مختلف و وضعيت توپوگرافي بستر رودخانه، دريا يا مخازن سدها ميباشد. گروه هيدروگرافي بخش نقشه برداري، ميکروژئودزي و هيدروگرافي پژوهاب شرق به منظور انجام مطالعات رسوب مخازن سدها و رودخانه هاي بزرگ، توانايي تهيه نقشه از رودخانه ها، مخازن سدها (محاسبه سطح و حجم) و درياها را دارد

سامانه اطلاعات مكاني GIS

ارائه خدمات ذيل در عرصه هاي مختلف از جمله برق، مخابرات، آب و فاضلاب، برنامه ريزي و مديريت شهري، محيط زيست، نفت و گاز و پتروشيمي و غيره:
طـراحي و پياده سـازي سامانه هـاي اطلاعات مكاني (GIS) در قالب Platform هاي مختلف (Desktop, Web, Mobile) و با رويكردهاي مختلف نظير:
سامانه هـاي اطلاعات مكانـي سازمانـي (Enterprise GIS)
سامانه هـاي حامي تصميم گيري/برنامه ريزي/بهره برداري مكاني (SDSS/SPSS/SOSS)
زيـرساخت داده مكانـي (SDI)
سامانه هـاي اطلاعات مكانـي زمان منـد (Temporal GIS)
سامانه هاي اطلاعات اراضي (LIS)
سامانه هاي فراگستر (Ubiquitous GIS)

انجام خدمات فعاليت هاي مرتبط با طراحي و توسعه GIS شامل:

انجام مطالعات جامع تحليل و طراحي

انجام مطالعات جامع شناخت، نيازسنجي و امكان سنجي
تحليل و طراحي سامانه هاي اطلاعات مكاني با روبکرد شيء گرا و بر اساس متدولوژي چابک
تهيه دستورالعمل هاي فني و اجرايي

طراحي و پياده سازي پايگاه داده هاي مكاني

طراحي مدل مفهومي، منطقي و فيزيكي پايگاه داده
نصب، استقرار، راه اندازي، پيكره بندي، راهبري، نگهداري و پشتيباني انواع پايگاه داده ها (Oracle، SQL Server، PostgreSQL و غيره)

جمع آوري و آماده سازي اطلاعات

جمع آوري، آرشيو، غربالگري و تهيه شناسنامه براي منابع اطلاعاتي موجود
جمع آوري ميداني اطلاعات مکاني و توصيفي
ساختاردهي و آماده سازي اطلاعات مکاني (GIS Ready)

توسعه نرم افزارهاي GIS سفارش مشتري

توسعه و كدنويسي نرم افزارهاي GIS سفارش مشتري بر اساس نرم افزارهاي متن باز ، تجاري يا به صورت كاملاً بومي با بهره گيري از آخرين فنآوري هاي روز

نصب، راه اندازي، آموزش، پشتيباني و نگهداري

تهيه ليست تجهيزات سخت افزاري مورد نياز (LOM)
نصب، راه اندازي، پيکره بندي و نگهداري تجهيزات سخت افزاري
نصب و پيکره بندي نرم افزارهاي موردنياز
آموزش GIS در سطوح مختلف مديريتي و كارشناسي از مقدماتي (آشنايي و استفاده از GIS) تا پيشرفته (توسعه و برنامه نويسي GIS)
ارائه خدمات پشتيباني به صورت حضوري، تلفني يا راه دور (Remote) به صورت تمام وقت و در کل روزهاي هفته (7 * 24)
نگهداري و رفع اشکالات نرم افزاري

خدمات ميکروژئودزي

حصول اطمينان از ثبات، پايداري و ايمني سازه هاي بزرگ مهندسي نظير سدها، برج ها، پل ها، نيروگاه هاي اتمي و ... در حين ساخت و حتي پس از آن امري لازم و ضروري مي باشد. با توجه به اينكه، جابجايي هاي پوسته زمين، ناشي از بارگذاري سازه بر روي محدوده اطراف آن و عوامل متعدد محيطي ديگر، روي عملكرد سازه تاثير بسزايي دارند، مطالعه تغيير شكل آن ها به صورت دوره اي، به منظور كنترل پايداري سازه بسيار حائز اهميت بوده و با هدف پيشگيري از خسارات احتمالي مالي جاني انجام مي گيرد.
به منظور بررسي روند تغيير شكل سازه هاي بزرگ، به صورت دوره اي دو روش وجود دارد، روشهاي ژئوتكنيكي متكي بر ابزار دقيق و روشهاي ژئودتيكي(ميكروژئودزي). در روش ابزار دقيق از آنجا كه تجهيزات روي سازه نصب مي شوند، صرفا رفتار بخشي از سازه را نسبت به كل سازه و اغلب نسبت به قسمتي ديگر از سازه نشان مي دهند ولي چيزي درباره حركت سازه نسبت به محيط اطراف آن كه تحت تاثير نيروهاي وارده نيست (يا كمترتحت تاثير است) را نشان نمي دهند ولي در عين حال دقت اين ابزار بالا مي باشد. در روش هاي ژئودتيكي(ميكروژئودزي) از آنجاكه رفتار سازه را نسبت به محيط اطراف آن بررسي مي كنند، قابل اطمينان تر مي باشند. كما اينكه روش ها و ابزار نوين امكان اندازه گيري با دقت بالا را فراهم ساخته است.در كل مطالعه رفتار سازه با هر دو روش، توصيه مهندسين اين رشته و استانداردهاي بين المللي مي باشد. رفتارسنجي ميكروژئودزي مبتني بر طراحي و آناليز اوليه شبكه هاي ميكروژئودزي در خارج و روي سازه، ساخت نقاط، انجام و پردازش مشاهدات، سرشكني و محاسبه جايجايي ها و آناليز نتايج مي باشد.

فتوگرامتري و سنجش ازدور

تهيه و بهنگام رساني نقشه هاي شهري، توپوگرافي و كاداستر با استفاده از تصاوير هوايي رقومي و تصاوير ماهواره اي

امروزه همزمان با توسعه و پيشرفت دانش فتوگرامتري و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مرتبط با آن و با توجه به امكان دسترسي به انواع تصاوير هوايي و ماهواره اي به صورت رقومي با دقت هاي مكاني و ويژگي هاي هندسي متنوع، تهيه انواع نقشه هاي دقيق شهري، توپوگرافي و كاداستر در مقياس هاي مختلف به سهولت و با كمترين هزينه قابل انجام مي باشد. بدين ترتيب متناسب با دقت و مقياس مورد نظر در هر پروژه تصاوير هوايي يا ماهواره اي مناسب به صورت استريو تهيه شده و پس از انجام مراحل مربوط به طراحي و برداشت نقاط كنترل زميني و نيز محاسبات مثلث بندي هوايي، داده هاي مذكور با بكارگيري تكنيكهاي فتوگرامتري و معمولا بصورت نيمه اتوماتيك تبديل به نقشه و ساير محصولات رقومي مانند تصاوير ارتوموزاييك و مدل رقومي ارتفاعي زمين خواهد شد.

تهيه نقشه هاي پوشش اراضي و كشاورزي و بررسي تغييرات آنها با استفاده از تصاوير ماهواره اي چند طيفي

با توجه به تنوع بسيار بسيار داده ها و تصاوير ماهواره اي با توان تفكيك مكاني و طيفي و زماني مناسب و مقرون به صرفه بودن آنها، امكان تهيه نقشه هاي پوشش اراضي و تخمين زير كشت اراضي زراعي در بازه هاي زماني كوتاه مدت و بلند مدت با بكارگيري الگوريتم هاي مبتني بر ويژگيهاي منحصربفرد عوارض و انواع پوشش هاي موجود در سطح زمين در طول موج هاي مختلف طيف الكترومغناطيس، به صورت اتوماتيك و نيمه اتوماتيك وجود دارد. بدين ترتيب با توجه به نياز، دقت مورد انتظار و هدف هر پروژه، تصوير ماهواره اي و الگوريتم پردازشي مناسب انتخاب شده و نقشه ها و محصولات رقومي متنوع تهيه و در اختيار كاربران قرار مي گيرد.

مدل سازي سه بعدي و تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس به روش فتوگرامتري با استفاده از سيستم هاي پرنده بدون سرنشين(UAV)

با توجه به پيشرفت تكنولوژي در زمينه اخذ تصاوير با استفاده از پرنده هاي بدون سرنشين (UAV) و قابليت بسيار خوب اين سيستمها از لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري به منظور تهيه نقشه هاي دوبعدي و سه بعدي در مناطق مختلف، امور ژئوماتيك تجربه خوبي در اين زمينه داشته و توانايي تهيه نقشه هاي توپوگرافي و كاداستر در مناطق با وسعت كم، مناطق صعب العبور و يا پروژه هايي با ماهيت خطي و كريدوري دارد. در اين زمينه با توجه به نوع پروژه و شرايط توپوگرافي و آب و هوايي منطقه، سيستم پرنده مناسب از انواع موجود انتخاب شده و پس از طراحي نقاط و مسير پرواز، عمليات پرواز و اخذ تصوير با پوشش هاي مناسب و در پي آن پردازش هاي لازم در خصوص تبديل تصاوير مذكور به نقشه هاي توپوگرافي و يا كاداستر همراه با داده هاي جانبي مانند ارتوفتو و مدل ارتفاعي رقومي زمين صورت مي پذيرد.

عملیات نقشه برداری

عملیات نقشه برداري پروژه تعیین حدحریم و بستر رودخانه هاي فلات مرکزي در استان خراسان جنوبی بطول 100 کیلومتر
عملیات نقشه برداري پروژه مطالعات تعیین حدو حریم بستر و مطالعات مرحله اول ساماندهی رودخانه هاي شهرستان لردگان – بروجن ( چهارمحال بختیاري) – بطول 42 کیلومتر
عملیات نقشه برداري پروژه مطالعات تعیین حدبستر و حریم دریاي خزر در محدوده چابکسر– گیلان –بطول 10 کیلومتر
عملیات نقشه برداري پروژه ساماندهی رودخانه پسیخان در محدوده جیرده شفت - گیلان
عملیات نقشه برداري پروژه مطالعات تعیین حدبستر و حریم تالاب بزنگان ( خراسان رضوي )
عملیات نقشه برداري بند خاکی و طرح تامین منابع آب کشاورزي جیرانسو شهرستان مانه وسملقان
عملیات نقشه برداري پروژه سد خاکی بهار میدان (استان گلستان)
عملیات نقشه برداري پروژه ترمیم و ترفیع بند انحرافی و کانال انتقال آب سد شهید دهقان
عملیات نقشه برداري پروژه طراحی سیستم آبیاري تحت فشار اراضی شرکت کشت و صنعت جوین (جغتاي) - به مساحت 1978 هکتار
عملیات نقشه برداري پروژه طراحی سیستم آبیاري تحت فشار اراضی شهرستانهاي استان خراسان رضوي - به مساحت 1900 هکتار
عملیات نقشه برداري پروژه طراحی سیستم آبیاري تحت فشار اراضی ( مشهد، تربت حیدریه، تربت جام، رشتخوار، تایباد، بجستان، جوین) - به مساحت 1000 هکتار
عملیات نقشه برداري پروژه طراحی سیستم آبیاري تحت فشار اراضی (نیشابور، جغتاي) - به مساحت 300 هکتار
عملیات نقشه برداري پروژه توسعه و احداث باغ در اراضی شیب دار در استان خراسان شمالی
عملیات نقشه برداري اراضی سوغات و خالق آباد نهبندان در سطح 416 هکتار ( استان خراسان جنوبی)
عملیات نقشه برداري روستاهاي بهلول آباد، پلند، تنگل فراز، ساریان علیا و منج شهرستان باخرز و روستاهاي بیدك ده کوشکک و نق قرسفلی شهرستان تربت جام ( استان خراسان رضوي)
عملیات نقشه برداري پروژه عملیات آب و خاكشرکتهاي سهامی زراعی استان خراسان جنوبی
عملیات نقشه برداري پروژه مطالعات، طراحی و نظارت پروژه هاي انتقال آب کشاورزي استان خراسان جنوبی
عملیات نقشه برداري پروژه عملیات آب و خاكتعاونی تولیدشهرستان بیرجند
عملیات نقشه برداري پروژه مطالعات و طراحی کانالهاي آبیاري عمومی شهرستانهاي شیروان و فاروج
عملیات نقشه برداري پروژه مطالعات و طراحی کانالهاي آبیاري عمومی شهرستانهاي بجنورد، اسفراین و شیروان ( استان خراسان شمالی)
عملیات نقشه برداري پروژه جمع آوري و دفع آبهاي سطحی منطقه 9 مشهد
عملیات نقشه برداري پروژه مطالعات دفع آبهاي سطحی و کنترل سیلاب سایت اداري استانداري استان گلستان
عملیات نقشه برداري پروژه جداسازي آب فضاي سبز از آب شرب شهر ماهیدشت
عملیات نقشه برداري پروژه مطالعات کانالهاي آبیاري شهرستان فراهان (استان مرکزي)
عملیات نقشه برداري پروژه تسطیح اراضی شرکت سنبله
عملیات نقشه برداري مسیر کانال شهر باخرز ( بطول 6/5 کیلومتر)
عملیات نقشه برداری سایت دانشگاه کوثر
عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه توپوگرافی پروژه شبکه آبیاری زهکشی پایاب سد چهچهه کلات