تاسیسات آب و فاضلاب


سامانه انتقـال آب و شبـكه توزيـع آب شهري

انـجام خدمـات مهندسـي در دو قـسمت طـراحي خطـوط انتقـال و شبكه هـاي تـوزيع آب تقسيم بنـدي مي گـردد.

مطالعات مرحله اول

در قـسمت خطـوط انتقـال آب؛ فعاليت هـايي نظير

•بـرآورد جمعيت و نـياز آبـي تا سـال مقصـد طـرح
•مسيريابـي
•تـهيه پـلان و پـروفيل از مسيـر خط لـوله
•انـجام محاسبـات هيدروليكـي
•انـتخاب جنـس لـوله منـاسب
•انـتخاب پـوشش منـاسب درصـورت نـياز •طـراحي سيستـم حفـاظت كاتديـك بـراي لوله هـاي فـولادي
•تهيه نقشه هـاي موردنياز مـرحله اوّل

در قـسمت شبـكه تـوزيع آب؛ فعاليت هـايي نظير

•تـعيين سطـوح آبگيـري لوله هـا
•آناليـز تعـادل هيدروليكـي شبـكه
•تـعيين جنـس لوله هـاي منـاسب
•تـهيه نقشه هـاي مـرتبط
•تهيه نقشه هـاي موردنياز مـرحله اوّل

مطالعـات مـرحله دوّم

تـهيه نقشه هـاي اجرايـي و مشخصـات فنـي ـ خصوصـي بـراساس مطالعـات مصـوب مـرحله اوّل

تصفيه (آب و فاضلاب ) و شيرين سازي

انـجام خدمـات مهندسـي از مـرحله شناخت طرح هـا تا مـرحله بهره بـرداري و نگهـداري در فعاليت هـاي مـرتبط با تـصفيه آب و فاضلاب و شيـرين سـازي؛ نظيـر:
- انـجام مطالعـات شنـاخت، مفهومي
- طـراحي مقدماتـي، طـراحي تفصيلـي
- نـظارت بـر اجـرا، نـظارت بـر بهره بـرداري و نگهـداري
- خدمـات مديـريت طـرح
- طـرح و سـاختEPC ,EP ,DB پروژه هـا

محـدوده خدمـات

تصفيه خانه هـاي آب
نـمك زدايـي و بهسـازي آب
تصفيه خانه هـاي فاضلاب
مخـازن زمينـي و هوايـي ذخيـره آب
تلمبه خانه هـاي آب و فاضلاب
استفـاده از پسـاب (فاضلاب تصفيه شـده) در چـرخه مصـرف مجـدد آب

فرآيند

بررسي شـرايط كيفـي آب و فاضلاب با توجه به استانداردهاي تعيين شده
تـهيه مبانـي طـراحي و ابعـاد و احجـام واحدهـاي فـرآيندي تصفيه خانـه
ارائـه نـقشه جانمايـي واحدهـاي فرآينـدي و ساختمانهـاي جنبـي
تـهيه مشخصـات فنـي
بـرآورد مقاديـر تجهيـزات و نقشه هـاي PFو P & I و هيدروليـك
ارائـه اسنـاد مناقصـه
انـتخاب پيمانـكار تجهيزاتـي
ارزيابـي پيشنهـادات
در مـرحله سـوم نيـز اين گـروه به بـررسي نقشه هـاي Basic Civilواحدهـاي فرآينـدي اقـدام مي نمايـد

مكانيكال

طـراحي ايستگاههـاي پـمپاژ آب، ايستگاههـاي بالابـرنده شبـكه خطوط انتقال فاضلاب
تـعيين مشخصـات بهينـه تجهيـزات مكانيكـي تصفيه و تلمبه خانه ها
تهيه جـزئيات جانمايـي تلمبه هـا و مقـاطع مـوردنـياز

بـرق و ابـزار دقيـق

انـجام محاسبـات و طـراحي تجهيـزات بـرقي، تله متـري، كنتـرل و ابـزار دقيـق كليـه طرحهـا را در ارتـباط با خطوط انتقـال، شبكه هـاي جمع آوري آب چاه هـا، تصفيه و تلمبه خانه هـا، ساختمانهـا و محوطه هـا

شبكه فاضـلاب و آب هـاي سطحـي

انـجام خدمـات مهندسـي طراحـي و نـظارت بر اجـراي شبكه هـاي جمع آوري فاضلاب و شبـكه دفـع آبهـاي سطحـي از مـرحله شناخت طرح هـا تا مـرحله بهره بـرداري و نگهـداري در حوزه هـاي فعاليت هـاي مـرتبط با شبكه هـاي فاضلاب و آب هـاي سطحـي شهـري؛ نظيـر:
انـجام مطالعـات شنـاخت، مفهومـي
طـراحي مقدماتـي، طـراحي تفصيلـي
نـظارت بر اجـرا
خدمـات مديـريت طـرح

محـدوده خدمـات

شبكه هـاي جمع آوري فاضلاب
خطوط انتقـال فاضلاب
شبكه هـاي جمع آوري رواناب هـاي سطحـي
كنتـرل روانـاب در منشـأ و بكارگيـري رويـكرد نـوين در استفـاده از انـواع liD و BMPهـا در سطـح شهـر با هـدف ارتـقاي كيـفيت آب هـاي سطحـي و منظـر شهـري
سيستم هـاي تله متـري و پايـش كمـي و كيفـي شبـكه آب هـاي سطحـي و فاضلاب
آبرسانـي و آبيـاري فضـاي سبـز شهـري

گـروه شبـكه فاضلاب

تـعيين مبانـي و ضوابـط طراحـي شبكه هـاي جمع آوري فاضـلاب به همـراه خطوط فاضلابرو
تـهيه نقشه هـاي اجرايـي (پـلان و پـروفيل)
مطالعـات تـوجيه فنـي، اقتصـادي، اجتماعـي و زيـست محيطـي طرحهـاي فاضلاب

گـروه جمع آوري و دفـع آبهـاي سطحـي

انـجام مطالعـات هواشناسـي و هيدرولـوژي به هـمراه شبكه هـاي دفـع آبهـاي سطحـي
تـهيه نقشه هـاي اجرايـي مربـوطه
تـعيين حجم عمليـات

مطالعات، طراحي و نظارت پروژه هاي توزيع، انتقال و شبكه آبرسانی

مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني و اصلاح و توسعه شبکه آب شهر بندر خمير
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني و اصلاح و توسعه شبکه آب شهر فريمان
مطالعات مرحله اول طرح آبرساني و اصلاح و توسعه شبكه آب شرب شهر فرهادگرد
مطالعات مرحله دوم طرح آبرساني و اصلاح و توسعه شبكه آب شرب شهر فرهادگرد
مطالعات مرحله دوم طرح اصلاح و توسعه شبكه آب شهر طرقبه
مطالعه، طراحي شبكه انتقال آب و شبكه آبرساني به شهرهاي ايور و درق
خطوط انتقال تعادلی و مخازن ذخيره شهر اسفراين
طرح شناخت، اصلاح، توسعه و شبکه آبرسانی شهر اسفدن
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني و اصلاح و توسعه شبكه آب شهر اسفدن(قائنات)
مطالعات طرح آبرساني و اصلاح و توسعه شبكه آب شرب شهر نيمبلوك
مطالعات مرحله اول و دوم طرح خط انتقال آب به شهرك اقامتی ـ تفريحي ارغوان
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی به کارخانه سيمان غرب تربت جام
نظارت کارگاهی و عاليه طرح آبرسانی، ايستگاه پمپاژ و مخازن سلطان آباد سبزوار
نظارت کارگاهی و عاليه طرح آبرسانی، ايستگاه پمپاژ و مخازن ششتمد سبزوار
مطالعات مرحله دوم مطالعات طرح آبرساني به پاسگاههاي مرزي
نظارت عاليه و كارگاهي طرح آبرساني به پاسگاههاي مرزي
مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزيع آب پايگاه چهاردهم شكاري
مطالعات مرحله دوم آبرسانی به روستاهای سطح استان خراسان رضوی
مطالعات مرحله اول پروژه آبرسانی به شهر فردوس

مطالعات، طراحی و نظارت سیستمهای تله متری و تله کنترل

مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع سيستم تله متري خطوط انتقال آب شهر مشهد - پروژه جواد الائمه (ع)
نظارت عالیه و کارگاهی اجرای سامانه های سیستم تله متری تاسیسات شرکت آب و فاضلاب شهر مشهد- پروژه جواد الائمه(ع)
مطالعات مرحله اول و دوم تله متري خطوط آبرساني شهر بيرجند
عمليات طراحي و اجراي سيستم تله متري تأسيسات تأمين آب شهر خمين به روش EPC ( مشاركت پژوهاب شرق – زرين سامانه شرق )
مطالعات مرحله اول و دوم تله متري كنترل از راه دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS طرح آبرساني به شهر بندرتركمن
مطالعات مرحله اول و دوم تلهمتري كنترل از راه دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS طرح آبرساني شهر گميشان
مطالعات مرحله اول و دوم تلهمتري كنترل از راه دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS طرح آبرساني شهر كردكوي
تهیه اسناد مناقصه (طراحی، حمل، نصب، راه اندازی، تحویل و بهره برداری یکساله سیستم تله متری) شهر علی آباد
تهیه اسناد مناقصه (طراحی، حمل، نصب، راه اندازی، تحویل و بهره برداری یکساله سیستم تله متری) شهر گالیکش
تهیه اسناد مناقصه (طراحی، حمل، نصب، راه اندازی، تحویل و بهره برداری یکساله سیستم تله متری) شهر مینودشت
مطالعات تله متری برای شهرهای نظرآباد، محمدشهر و مشکین دشت – استان البرز
مطالعات مرحله اول و دوم تله متري خطوط انتقال آب گوجگي مشهد
مطالعات بازنگری طرح و تهیه اسناد مناقصه و نظارت کارگاهی وعالیه بر طراحی، تهیه، حمل، نصب، راه اندازی، تحویل و بهره برداری از سیستم تله متری شهرهای گالیکش و مینودشت

مطالعات، طراحي و نظارت پروژه هاي جمع آوري و دفع آبهاي سطحي

مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي مناطق 7 و 9 مشهد
مطالعات مرحله دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي خيابانهاي بيهقي، شيخ صدوق 3 و مفتح - شهر مشهد
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهرک مهدی آباد - مشهد
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري و دفع آبهای سطحی شهر گرگان
مطالعات دفع آبهای سطحی و سیلاب سایت اداری استانداری استان گلستان
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري، دفع آبهاي سطحي شهر علي آباد كتول
مطالعات مرحله دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر بجنورد
مطالعات مرحله دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر طبس
مطالعات مرحله اول دوم طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهر تربت حيدريه
مطالعات مرحله اول دوم طرح جمع آوري و دفع آبهای سطحی شهرک وليعصر تربت حيدريه
مرحله اول و دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر گناباد
مرحله اول و دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر گرمه جاجرم
مرحله اول و دوم طرح جمع آوري و دفع آبهاي سطحي شهر عشق آباد
مطالعه و طراحی شبکه جمع آوری و هدايت آبهاي سطحی شهر داريون
مرحله اول و دوم طرح جمع آوري آبهاي سطحي شهر شانديز
مطالعات طرح جمع آوری و دفع آبهای سطحی محدوده کارخانه کود آلی
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری ودفع آبهای سطحی شهرک صنعتی طوس
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری آبهای سطحی شهرک صنعتی مشهد ( كلات )

مطالعات ، طراحي تصفيه خانه و شبكه جمع آوري فاضلاب

مطالعات طراحی مدل شبیه ساز هیدرولیکی خطوط شبکه فاضلاب شهری به همراه قابلیت شوک پذیری کمی و کیفی(شهر مشهد)
مطالعات مرحله اول فاضلاب شهر خلیل آباد
بازنگری مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحله دوم طرح فاضلاب شهر ارمغانخانه – زنجان
مطالعات توجیهی فاضلاب شهرهای گهرو و شلمزار – چهار محال و بختیاری
مدیریت، مهندسی و ساماندهی وضعیت آب و فاضلاب مشترکین غیر متعارف شرکت آب و فاضلاب (شهر مشهد)
مطالعات توجيهي استفاده از فاضلاب تصفيه شده تصفيه خانه شهري در دست بهره برداري شهر كردكوي – استان گلستان
مديريت طرح و احداث شبکه جمع آوری فاضلاب، طرح و احداث تامین و انتقال آب، شبکه آبياري شهرک ارغوان
مطالعات مرحله دوم احداث تصفيه خانه فاضلاب محلي و استفاده از آب تصفيه شده خروجي براي آبياري فضاي سبز شهري در غرب مشهد
تهيه و تدوين اسناد مناقصه تصفيه خانه فاضلاب شهرك توحيد سبزوار و ارتقاء و بازسازی تصفیه خانه فاضلاب شهر نيشابور به روش BOT
مطالعات و طراحي مرحله اول و دوم شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب روستاي كمال آباد – قزوین
مطالعات و طراحي مرحله اول و دوم شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب روستاي مشعل دار – قزوین
مطالعات و طراحي مرحله اول و دوم شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب روستاي پيريوسفيان – قزوین
مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نوآوران – زنجان
مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی خدابنده – زنجان
مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی هيدج – زنجان
مطالعات مرحله اول دوم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب ناحيه صنعتی ابرکوه، خط انتقال فاضلاب ناحيه و تصفيه خانه فاضلاب مشترک شهرک و ناحيه صنعتی ابرکوه یزد و طراحی سيستم برگشت پساب
طراحی سیستم برگشت پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی جهان آباد – یزد
طراحی سیستم برگشت پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مهریز – یزد
مطالعات و طراحي تصفيه خانه فاضلاب ناحيه صنعتي امام خميني – استان گلستان
مطالعات و طراحي تصفيه خانه فاضلاب ناحيه صنعتي گز غربي– استان گلستان
مطالعات و طراحي سيستم بازچرخاني پساب تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي بجنورد
مطالعات و طراحي شبکه فاضلاب سایت بانوان شهرک صنعتی اشراق - زنجان
مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی كاويان
مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه جمع آوري فاضلاب شهرك صنعتي فريمان
مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه جمع آوري فاضلاب شهرك صنعتي كاشمر
مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبكه جمع آوري فاضلاب شهرك صنعتي توس فاز III
مطالعات مرحله اول و دوم طرح خط انتقال و ايستگاه پمپاژ فاضلاب شهرك فنآوری مشهد
مطالعات مرحلة اول و دوم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی گندمان
مطالعات مرحلة اول و دوم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی فرخشهر
مطالعات مرحلة اول و دوم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی فرادنبه
مطالعات مرحلة اول و دوم طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی هفشجان
مطالعات مرحله اول و دوم شبكه فاضلاب پايگاه چهاردهم شكاري مشهد
طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک کارکنان انتظامی خراسان
طراحی و نظارت کارگاهی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه
خدمات مشاوره و تهیه اسناد مناقصه و پیمان احداث 13 واحد تصفیه خانه های فاضلاب محلی به منظور استفاده از پساب تصفیه شده خروجی برای آبیاری فضای سبز شهری در مشهد به روش BOT

نظارت و بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب

عملیات بهره برداری، راهبری و نگهداری (مدیریت) تصفیه خانه فاضلاب و عملیات بهره برداری از شبکه فاضلاب مدرن شهر جدید گلبهار
نظارت كارگاهي، اصلاح، توسعه، بازسازي شبكه فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه دو شهر مشهد( 1388 )
نظارت كارگاهي اصلاح، توسعه، بازسازي شبكه فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه يك شهر مشهد ( 1388 )
نظارت كارگاهي، اصلاح، توسعه، بازسازي شبكه فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه يك شهر مشهد( 1389 )
نظارت كارگاهي، اصلاح، توسعه، بازسازي شبكه فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه يك شهر مشهد( 1390 )
نظارت كارگاهي، اصلاح، توسعه، بازسازي شبكه فاضلاب و نصب انشعابات فاضلاب در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه دو شهر مشهد( 1391 )
نظارت عاليه و كارگاهي تصفیه خانه فاضلاب و تهيه بانك اطلاعاتی، ساماندهي و شناسايي واحدهاي آلاينده صنعتي مستقر جهت احداث پيش تصفيه در شهرك صنعتي توس – مشهد
نظارت عاليه و كارگاهي شبکه و تصفیه خانه فاضلاب و تهيه بانك اطلاعاتی، ساماندهي و شناسايي واحدهاي آلاينده صنعتي مستقر جهت احداث پيش تصفيه در شهرك نوآوران – استان زنجان
نظارت عالیه و کارگاهی طرح تصفيه خانه فاضلاب مشترک شهرک و ناحيه صنعتی ابرکوه یزد
نظارت عاليه و كارگاهي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي و ساختمان فناوري و كسب و كار شماره 2 بندر عباس – استان هرمزگان
نظارت عاليه و كارگاهي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي رودان – استان هرمزگان
نظارت عاليه و كارگاهي پروژه هاي فعال در شهرک صنعتی سفيدرود رشت – استان گیلان
نظارت بر اجرای پروژه های شهرک های صنعتی در استان کرمانشاه ( شهرکهای فرامان، زاگرس،بیستون، روانسر، ثلاث، پاوه، جوانرود، اسلام آباد غرب، دالاهو، مرصاد، کنگاور، سنقر، هرسین، صحنه،قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب )
نظارت عاليه و كارگاهي پروژه هاي فعال در شهرک صنعتی استان قزوین (خرمدشت – حكيميه – شال – اسفرورين – كاسپين )
نظارت كارگاهي پروژه هاي فعال در شهرک های صنعتی استان زنجان (افق ابهر – شريف ابهر – خرمدره – هيدج – خدابنده - صنعتی طارم )
نظارت کارگاهی بر اجرای عملیات پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی شریف ابهر
نظارت کارگاهی بر اجرای عملیات پروژه شبکه توزیع آب شهرک صنعتی خرمدره
نظارت عاليه و كارگاهي طرح شبکه جمع آوری فاضلاب پايگاه 14 شکاری مشهد
خدمات مهندسي مطالعات، طراحي و نظارت عاليه و كارگاهي بر اجراي انشعابات شبكه جمع آوري و دفع فاضلاب پايگاه چهاردهم شكاري مشهد