شبکه های آبیاری و زهکشی

آبیاری و زهکشی

همسو با چشم‌انداز، ماموريت و خط مشي شركت پژوهاب شرق و با توجه به سابقه‌ي درخشانِ حضور در بازارهاي جهاني، منطقه‌اي و محلي، دامنه‌ي وسيعي از خدمات مشاوره‌ي مهندسي را با هدف تأمين امنيت غذايي، افزايش بهره‌وري آب و بهبود منابع اراضي منطبق با موازين توسعه‌ي پايدار، برعهده دارد.

فعالیتها و توانمندی ها

دانش و هوشمندي عميق تيم مديريت و كاركنان،‌صداقت در كار و رفتار، بهره‌گيري از فنون و تكنولوژي‌هاي نوين، غناي تجربه، تجميع نيروي های انساني متبحر و كارآزموده در طيف وسيعي از تخصص‌ها،‌برخورداري از آزمايشگاه‌هاي مدرن و مجهز آب و خاك، پيشتازي در ارائه‌ي خدمات مهندسي با كيفيت برتر، نهادينه شدن ِرعايت برنامه‌ي زمان‌بندي پروژه‌ها همراه با حُسن اعتماد و وفاداري كارفرمايان در سطوح مختلف ملي- بين‌المللي و دولتي- خصوصي، ارائه‌ي راهكارهاي ارزنده به چالش‌ها و نيازهاي مشتريان، انعطاف‌پذيري نسبت به فرهنگ‌هاي مختلف، مسئوليت‌پذيري اجتماعي و نيز مشاركت در فعاليت‌هاي بشردوستانه،‌ارزش‌هاي عمده‌ي اين دپارتمان را در ساختار سازماني پژوهاب شرق رقم مي‌زند و در واقع محرك‌هاي اصلي اين امور محسوب مي‌شوند.

مطالعه، طراحی و نظارت پروژه های کشاورزی، منابع طبیعی وآبخیزداری

مطالعات توسعه و احداث باغ در اراضی شیب دار در استان خراسان شمالی
مطالعات تفصیلی – اجرایی حوضه آبخیز یانبلاغ شهرستان کلاله به مساحت 16100 هکتار
مطالعات تفصیلی – اجرایی حوضه آبخیز قرناق شهرستان کلاله به مساحت 12093/3 هکتار
مطالعات تفصیلی – اجرایی آبخیزداري کال چهل فردوسبه مساحت 8000 هکتار – استان خراسان جنوبی
نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات مرمت و بازسازي قنات شهرستانهاي فریمان – تربت جام – تایباد – صالح آباد – سرخس– زاوه – رشتخوار- خواف – کلات
انجام خدمات مشاوره مورد نیاز مدیریت جهاد کشاورزي بیرجند - (نقشه برداري ، طراحی شبکه انتقال آب، متره و برآورد ، طراحی سیستمهاي آبیاري تحت فشار، نظارت کارگاهی براجراي طرح )
انجام خدمات مشاوره عملیات آب و خاك تعاونی تولید (استان خراسان جنوبی) طرح 40151002 - (نقشه برداري، طراحی، تسطیح، جاده دسترسی، دایک حفاظتی، شبکه توزیع آب)، طراحی شبکه انتقال آب و متره برآورد ، تهیه مشخصات فنی و خصوصی پیمان و تهیه اسناد ، نظارت کارگاهی
طراحی و تهیه اسناد مناقصه طرح تجهیز و نوسازي اراضی سوغات نهبندان – (طراحی، تسطیح، جاده دسترسی، دایکحفاظتی، شبکه انتقال و توزیع آب، تهیه مشخصات فنی و خصوصی پیمان و تهیه اسناد مناقصه)
بازنگري مطالعات و نظارت کارگاهی و عالیه طرح اجراي عملیات آب و خاك دشت خوشاب شهرستان سربیشه و حومه – استان خراسان جنوبی
مطالعات مرحله دوم طراحی سازه هاي پیشگیري سیل و کنترل رسوب شهرستان کردکوي- بندر گز (حوزههاي آبخیز خلیج گرگان)
مطالعات مرحله دوم طراحی سازه هاي پیشگیري سیل و کنترل رسوب شهرستان گرگان (حوزه هاي غاز محله، سرمحله و نوکنده)
نظارت کارگاهی و عالیه پروژه توسعه باغات در اراضی شیب دار و کم بازده شهرستان غلامان (اولویت اجرایی سال 95)

مطالعه، طراحی و نظارت پروژه های جداسازی آب شرب از فضای سبز و طراحی شبکه های آبرسانی به فضای سبز

مطالعات مرحله اول و دوم طرح جداسازي آب فضاي سبز از آب شهري شهر گرگان
مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه آبرسانی و آبیاري فضاي سبز و مصارف عمومی با آب خام شهر علی آباد کتول ( استان گلستان )
مطالعات جامع طراحی شبکه آبرسانی فضاي سبز با آب خام شهرستان بندرگز ( استان گلستان)
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جداسازي آب فضاي سبز از آب شهري شهر جویبار – (استان مازندران)
مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه هاي آبرسانی و آبیاري فضاي سبز و مصارف عمومی شهر داریون با آب خام ( استان فارس)
مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه آبرسانی به فضاي سبز شهر عشق آباد ( استان یزد)
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جداسازي آب فضاي سبز از آب شرب شهر خوسف ( استان خراسان جنوبی )
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی، خطوط انتقال و شبکه توزیع اب فضاي سبز شهر سربیشه (خراسان جنوبی)
مطالعات مرحله اول و دوم طرح جداسازي آب شرب از آب فضاي سبز شهر ماهیدشت (استان کرمانشاه)
مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی، خطوط انتقال و شبکه توزیع آب فضاي سبز شهر سربیشه( استان خراسان جنوبی )

مطالعه، طراحی و نظارت طراحی سیستمهای آبیاری تحت فشار

طراحی سیستم آبیاري تحت فشار اراضی شهرستانهاي استان خراسان رضوي به مساحت 1900 هکتار سازمان – سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي قرارداد شماره
طراحی سیستم آبیاري تحت فشار اراضی ( مشهد، تربت حیدریه، نیشابور، تربت جام، رشتخوار، تایباد، جغتاي، بجستان، جوین) به مساحت 1000 هکتار– سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي قرارداد شماره
طراحی سیستم آبیاري تحت فشار اراضی (نیشابور، جغتاي، جوین) به مساحت 300 هکتار–(سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي قرارداد شماره
طراحی سیستم آبیاري تحت فشار اراضی شرکت کشت و صنعت جوین (جغتاي) به مساحت 1978 هکتار - سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي قرارداد شماره
نظارت عالیه و کارگاهی بر اجراي سیستم هاي آبیاري تحت فشار در سطح شهرستانهاي (مانه، سملقان و رازجرگلان ) - خراسان شمالی
طراحی سیستمهاي آبیاري تحت فشار پروژه (مطالعات، طراحی و نظارت پروژه هاي انتقال آب کشاورزي -استان خراسان جنوبی )
طراحی سیستم آبیاري تحت فشار فضاي سبز شهر ماهیدشت ( استان کرمانشاه)
نظارت بر اجرای پروژه های آبیاری کم فشار و تحت فشار در شهرستانهای منطقه 3 خراسان رضوی(تربت جام، تایباد،سرخس،صالح آباد و باخرز) در سطح 900 هکتار
مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های آبیاری کم فشار و تحت فشار در شهرستان فاروج(استان خراسان شمالی)
نظارت بر اجرای پروژه های آبیاری کم فشار و تحت فشار در سطح شهرستانهای تربت جام، تایباد، سرخس، صالح آباد و باخرز در استان خراسان رضوی در سطح 1000 هکتار(سال 94)
نظارت بر بهره برداری از طرحهای اجرا شده آبیاری تحت فشار در سطح شهرستانهای منطقه 2 استان خراسان رضوی(تربت جام، تایباد، سرخس، صالح آباد، خواف و باخرز) در سطح 2400 هکتار
نظارت بر اجرای پروژه های آبیاری کم فشار و تحت فشار در سطح شهرستانهای تربت جام، تایباد، سرخس، صالح آباد و باخرز در استان خراسان رضوی (سال 95)